İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme

0
68

EĞİTİM, GELİŞTİRME VE YETİŞTİRME
Eğitim, genel anlamda bilgi verme, yetenek ve becerileri geliştirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Personel eğitimi ise çalışanların ve onların oluşturdukları grupların işletme içerisinde şu anda sahip oldukları ya da ileride sahip olacakları görevleri daha etkin bir şekilde yapabilmeleri için onların mesleki bilgilerini geliştiren, düşünce, rasyonel karar alma, davranış ve tutum, alışkanlık ve anlayışlarına katkılar yapmayı amaçlayan, bilgi ve becerilerini artıran eğitsel faaliyetlerin tümüdür. Geliştirme, personelin becerilerini, bilgi ve tutumlarını sistematik bir şekilde olumlu yönde değiştirerek şimdiki ve gelecekteki işinde daha başarılı olmasını sağlamaktır. Yetiştirme, daha çok yeni işe giren personele yeteneklerin kazandırılması ve iş özelliklerine göre gerekli olan bilgi ve beceri düzeyine ulaştırılması için yürütülen eğitim faaliyetleridir.

İK EĞİTİMİNİN ÖNEMİİnsan kaynakları yönetiminde eğitim çok önemli bir yere sahiptir. Eğitime gerekli önem vermeyen işletmelerin, personelin başarısını ve verimini arttırması veya yoğun rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmesi çok güçtür.Yaşanan teknolojik değişimler neticesinde çalışanların yeni teknolojilerle çalışma uyumunun kazandırılması, teknolojinin işletmelerde kullanılması sonucu iş görenlerin gelecekte üstlenebilecekleri görevlere hazırlanmasında da eğitim önemli bir araç niteliği taşır.Örgütlerde performans düşüklüğünü gidermek ve performansı sürekli iyileştirmek için eğitim faaliyetleri çözüm olarak görülmektedir.

İK EĞİTİMİNİN AMAÇLARI
İş görenlere iş gereklerine uygun beceri, bilgi ve davranışların kazandırılması,İşletmelerde meydana gelebilecek hataların sayısının azaltılması,Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması,Personel devir oranının azaltılması,

Personelin yeniliklere uyum sürecinin kısaltılması,
Personelin moralinin yükseltilmesi, güdülenmesi ve isteklendirilmesi,Personelin güven duygusunun gelişmesine katkıda bulunması,Örgütsel sadakat duygusunun gelişmesinin sağlanması,Personelin kariyer gelişimine imkan tanınması.

İK EĞİTİMİNİN YARARLARI
İşletme açısından;Personel açısından;Verimliliği arttırır ve/veya verimlilikbilincini yükseltir.İşçi-işveren ilişkilerini geliştirir.Örgütsel politikaların benimsenmesini ve tam olarak uygulanmasını sağlar.Üretim, yönetim ve personel maliyetlerini düşürür.Personelin değişime olan direncini azaltır.Örgütün karar verme ve sorun çözme yeteneğini artırır.Örgüt içi iletişimi geliştirir.Makine ve techizatın bakım masraflarını düşürür.Kendine güven ve başarma duygusunu geliştirir.İletişim yeteneğini ve önderlik bilgisini artırır.İş tatminini yükseltir.Kişisel amçaların gerçekleştirilmesini sağlar.Kişisel gereksinimlerin tatmin edilmesini sağlar.Yeni sorumluluklar alma korkusunu giderir.

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM SÜRECİ
İK Eğitim İhtiyacının Belirlenmesiİhtiyacın Belirlenmesinde Kullanılan YöntemlerİK Eğitimin PlanlanmasıİK Eğitim Programının HazırlanmasıİK Eğitim BütçesiİK Eğitiminin Değerlendirilmesi

 İK Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi
Eğitim ihtiyacı, bir iş için gerekli olan iş gereklerinin o iş için işgörenin sergilemiş olduğu nitelikleriyle kıyaslanması sonucu ortaya çıkan eksikliktir.İK eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde kullanılan analizler şu şekildedir:Örgüt Analiziİş AnaliziKişi Analizi

İK Eğitim İhtiyacının Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler
Eğitim İhtiyaç Bildirim Formu1. Mevcut Durum Olması Gereken Durum- İşletmenin performansı –İşletmenin hedeflediği standartlar- İşlerin gerçekleşme düzeyi – İşlerin başarı standardı- Personelin performansı – Personel için başarı standardıEĞİTİM AÇIĞI

Eğitim Çizelgesi Tekniği
Eğitim çizelgesi tekniğinde, yapılan işle ilgili işi yapacak işgören özelliklerinin bir arada değerlendirilmesi amaçlanır.İşi bilmiyor ve eğitimi gerekmez.Eleman işin %25’ini biliyor.Eleman işin %50’sini biliyor.Eleman işin %75’ini biliyor.Eleman işin tamamını biliyor.İşi hiç bilmiyor. Eğitim zorunludur.

Görüşme YöntemiEğitim biriminde yer alan yetkili kişiler diğer departmanlarda yer alan yöneticilerin her biriyle görüşerek eğitime ihtiyacı olan personelin hangi konularda eğitime gerek duyduğunu saptamaktadır.Anket YöntemiHızlı ve ekonomik açıdan ucuz bir yöntemdir. Bu nedenle işgörenler ve eğitmenler tarafından tercih edilmektedir.

Gözlem YöntemiPersonelin iş başında çalışırken davranışlarını, başkalarıyla ilişkilerini gözlemleyerek görülen eksikliklerin tespit edildiği yöntemdir.Karşılaştırmalı Performans Değerleme FormülüYönetici tarafından astların değerlemeleri karşılaştırmalı olarak yapılır ve elde edilen sonuçlar tablo halinde düzenlenerek eğitim birimine gönderilir.

İK EĞİTİMİNİN PLANLANMASI
Eğitim planlaması, eğitimle ilgili olarak mevcut durumdan gelecekte gerçekleştirilmek istenen amaçlara ulaşmak için izlenecek yolların, kullanılacak kaynakların ve uygulanacak yöntemlerin belirlenmesidir. Eğitim planlaması sürecinin amacı ise çalışanların mevcut işlerini ve gelecekte gelebilecekleri yerleri düşünerek onlara bilgi, beceri kazandırmak ve karakteristik özelliklerini geliştirmek, böylelikle kişilerde davranış değişikliği sağlamaktır.

Eğitim planlaması süreci neyi ifade eder?
KİŞİSELBAŞARILIİŞDONANIMİSTENİLENGÜDÜ, TUTUM, BİLİNÇ,PARADİGMA, YAŞAM FELESEFESİBİLGİ / BECERİSONUÇDAVRANIŞYETKİNLİKLER

4. İK EĞİTİM PROGRAMININ HAZIRLANMASI
Sürdürülmekte olan çalışmalara uygun eğitim programları: Bu programların uygulanmasındaki amaç, işletmeye yeni gelen personelin iş konularına hazırlanmasıdır. Gelecekte değişmesi öngörülen koşullara uygun eğitim programları: Bu programlar işletmede çalışan personelin, iç ve dış koşullarda oluşabilecek değişmelere bugünden hazırlanması amacına yönelik eğitsel çalışmaları belirler.

İK eğitim programlarının hazırlanma aşamaları ise şu şekildedir;
Eğitim hedeflerinin belirlenmesiEğtim programının kapsamının belirlenmesiEğitim verecek kişilerin / organların seçimiEğitim görecek işgörenin belirlenmesiEğitim sürecinin saptanmasıEğitim yerinin belirlenmesiEğitimde uygulanacak yöntemin seçimi

5. İK EĞİTİM BÜTÇESİPersonel eğitim çalışmalarının belirli bir maliyeti vardır. Bu nedenle de işletme yönetimi tarafından gerekli bir bütçe hazırlama zorunluluğu doğmaktadır. İşletmede belirli bir dönemde personel eğitimiyle ilgili yapılacak harcamaları belirlemek ve bu harcamalarla ilgili kaynakları sağlamak amacıyla yapılır. Eğitim bütçesi için gerekli bir yıllık bir dönem esas alınır.

6. İK EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Genellikle, eğitim etkinliklerinin amaca ulaşıp ulaşmadığını belirlemek, amaçlara ulaşma derecesini saptamak ve buna göre eğitim programlarının yeniden geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere, her eğitim etkinliği sonucu değerlendirme yapılmaktadır.Eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesinin üç ana nedeni vardır:Eğitim programının, bireyin ve organizasyonun hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını göstermek,Eğitim progrmlarının devam etmesine ya da etmemesine karar vermek,Kullanılan eğitim tekniklerinin uygunluğuna karar vermek, uygun değilse eğitim programını geliştirmek için bilgi toplamak.

İK Değerlendirme Yöntemleri
Test-Tekrar YöntemiÖnceki-Sonraki Performans YöntemiDeney-Kontrol Grubu YöntemiÖğretilenlerin Uygulama Derecesi Yöntemi

İK EĞİTİM YÖNTEMLERİİK eğitim programları iş başı ve iş dışı yöntemler olmak üzere iki başlık altında toplanabilir. İşbaşı Eğitim Yöntemleri İşbaşı eğitimleri, yeni ya da örgüt içerisinde yer alan eski çalışanlara, yeni bir araç ya da yöntemin tanıtılması ve kullanılması için gerekli olan bilgi ve becerilerin yeni duruma uyum sağlayabilmesi ve çalışanların istenilen performansı sergilmelerini sağlamak amacıyla kullanılan en yaygın tekniktir.

İşbaşı eğitim şekilleri şu şekilde sıralanabilir;
İş Öğretme EğitimiYöneticiye Yardımcı Yoluyla Eğitimİş Rotasyonu YöntemiÇıraklık Eğitimiİşe alıştırma (oryantasyon) EğitimiStaj Yoluyla EğitimYönetici Gözetiminde EğitimFormen Aracılığı ile YönetimYetki Devri Yoluyla Eğitim

İşbaşı eğitim yöntemlerinin avantajları ve dezavantajları şu şekildedir;
Personelin kendi alanıyla ilgili eğitime tabi tutulması daha üretken olmasına yol açar.Eğitimenin yapacağı kendi işlerinin yanı sıra eğitilen personele zaman ayırması çalışana firma için önemli olduğu mesajını vermektedir.İşbaşı eğitim yöntemleri düşük maliyetli ve uygulanması yönünden kolaydır.Eğitimi veren yönetici işiyle ilgili yeterli düzeyde bilgi sahibi olabilir ama bu iyi bir öğretici olduğunu göstermez.Eğitmenin yapılması gereken kendi işleri de olduğundan, eğitimin gerektirdiği tüm gerekleri yerine getirmeme durumuyla da karşılaşılmaktadır.İş tanımının ve eğitim amacının iyi belirlenmemiş olması durumunda personel işiyle eğitim uygulamalarını birbirine karıştırabilir.

İş Dışı Eğitim Yöntemleri
İşletme içinde veya dışında yapılan eğitimleri içerir. İş dışında verilen eğitimin en önemli özelliği teorik bilgiler vermeye yönelik olmasıdır.İş dışı eğitim şekilleri şu şekilde sıralanabilir;Duyarlılık EğitimiÖrnek Olay YöntemiRol Oynama YöntemiYönetim OyunlarıBeklenen Problemler Yöntemi

Grup Tartışması Yöntemi
Panel Seminer Sempozyum Açık Oturum Konferans Kurslar Grup Kurma Metotları Macera Öğrenimi Takım Eğitimi Eğlem Öğrenimi Simülasyon

Teknoloji Destekli İK Eğitimi
Multimedya Eğitim Bilgisayar Destekli Eğitim Cd-Rom ve Laser Diskler İnteraktif Video Web Tabanlı Eğitim Uzaktan Eğitim Sanal Gerçeklik Yapay Zeka Sistemleri

İş dışı eğitim yöntemlerinin avantajları ve dezavantajları şu şekildedir;
AVANTAJLARIDEZAVANTAJLARIBireysel eğitimden çok grup eğitimi yapılması nedeniyle ekonomik bir eğitim yöntemlerini içermektedir.Eğitmenler, zamanlarının büyük bir kısmını bu işe ayırdıklarından, işbaşı eğitmenlerine göre daha profesyonel olmaktadırlar.Bu eğitimlerde, eğitilenlerle normal iş baskısından ve işyerinin olumsuz koşullarından uzak bir öğrenme ortamı yaratılmış olmaktadır.Zamandan tasarruf edilmesini sağlamaktadır.Personelin eğitim sırasında öğrendiği bilgileri gerçek işlerine yansıtamadıkları durumlarıyla karşılaşılmaktadır.İşletme içinde belirlenen ihtiyaçlar ile eğitimler arasında uyum düşüklüğü olabilir.İşgücü kaybının yaşanması maliyetleri artırabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here